scorpion, teksty z grudnia 2012 roku

24 teksty z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 31 grudnia 2012, 17:03

Niektóre rzeczy możesz ro­bić nie mając ta­len­tu, ani na­wet predyspozycji.

Ja na ten przykład nie pot­ra­fię wyć... Ale co mnie to ob­chodzi? Idę do la­su i wyję! Sko­ro właśnie to da­je mi wol­ność, to równie dob­rze mogę być dur­niem lub idiotą- by­leby wolnym. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2012, 00:08

Pier­wsze wrażenie- jakże ważne, a jakże mylące. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 29 grudnia 2012, 14:18

Często in­westu­jemy w rzeczy bezwartościowe.
Często rzeczy war­te, nie mają dla nas wartości. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 28 grudnia 2012, 23:17

Kłamiesz na­wet o tym nie wiedząc. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 grudnia 2012, 00:25

Poz­wo­liłem Ci odejść, lecz nie poz­wolę Ci wrócić.

Odtwórz  

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 grudnia 2012, 18:52

Nie ma ma lep­szej i równocześnie cięższej pra­cy, jak pra­ca nad sobą samym. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 25 grudnia 2012, 16:51

Oczy W Lustro- Mój Wróg

Ka­rabin w dłoń
Pa­lec na spust
Lu­fa pros­to w skroń
Ty- w świecie oszust

-własnym.

Błysk i huk.
Ja- mój wróg. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 grudnia 2012, 21:15

Zło przyo­dziewa bar­wy sprawiedliwości.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 22 grudnia 2012, 16:19

Nie Ma.

I od­chodzisz tak nagle...
Tak szyb­ko... Że na­wet nie boli.
Nie ma cza­su na ból.
Nie ma szoku.
Nie ma tęsknoty.
Nie ma smutku.
Nie ma ulu­bionej piosenki.
Nie ma uśmiechu.
Nie ma drga­wek, łez.
Nic nie ma.

Nag­le jest!
-... On.

I wszys­tko to przychodzi...
W jed­nej krótkiej chwili...


Nie ma...

-...Ciebie.
Już nie Ma. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 grudnia 2012, 15:49

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.