scorpion, teksty z grudnia 2013 roku

17 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

W Pustce.

Przes­taję za wa­mi tęsknić
de­mony mięśnia skrzącego
tak w pełni lekkiego
tak w pus­tce ciężkiego
w pustce...

Przes­taję tęsknić
i pytam
wszys­tko mam
czy nic...? 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 grudnia 2013, 22:07

Pra­ca nie da­je mi spać... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 grudnia 2013, 07:28

Mor­der­cza sa­mot­ność, to ta rodzinna. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 27 grudnia 2013, 05:13

Oświecenie.

Zasłoniłem świet­li­ki no­cy nieba
dłonią...
a wszechświat ogarnęła ciemność

Ga­lak­ty­ki myśli
ser­ce z żaru oślepiającego

Spa­dające gwiazdy... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 grudnia 2013, 22:22

Byłaś ko­bietą mo­jego życia. Szko­da, że tyl­ko przez pięć minut... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 grudnia 2013, 00:30

Strużki.

Uk­ryłaś się
w potokach
a może tak tylko
co ja­kiś czas wypływasz
po­woli znikając
aż zos­ta­nie już
suchość
i pył pustkowia 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 grudnia 2013, 20:05

Kość Lodu.

Zim­no mi
kruszejąc
bijące ser­ce rozłamu­je mnie
kawałek
po kawałku
jeszcze stoję dumny
tonąc rozpaczliwie
ser­ce z miłości bić musi
tęsknoty 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 grudnia 2013, 23:23

Różnica Metrów.

Biegłem dziś
na Po­ciąg Miłości

Tak szyb­ko odjechał...

Scho­dami w dół
- tam Przys­ta­nek Samotności
nie obej­rzałem się na stukot
zagłuszo­ny wa­gonem złości

Stałem dziś
na Przys­tanku Miłości

Próżne czekanie. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 grudnia 2013, 23:00

Rausz Samotności.

Blask monitora
który oświet­la ogar­niającą ciemność
czas wstać
postąpić kroku
poczekaj...
tam oczy mroku

Idę
nie zważając na farbę
czarną farbę samotności
tulę Cię, Miła
cho­ciaż jes­teś powietrzem
nie uchro­nisz się przed moim uścis­kiem ramion

Pus­tka w głowie
niczym owej ciem­ności pokój
żal czegoś
by­cia Twojego
pre­tek­stu do za­pale­nia świecy
lam­pki wina... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 grudnia 2013, 23:23

Jeśli każdy jest niez­wykły, to kto jest niezwykły? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 grudnia 2013, 19:45

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.