scorpion, teksty z kwietnia 2010 roku

6 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Ludzie muszą pra­cować nad sobą, zmieniać na tych lep­szych. Jak już to zro­bią, wte­dy ruszą myśla­mi w swoją przeszłość. Zaczną się z siebie śmiać ja­cy głupi byli. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 kwietnia 2010, 20:40

Czas mi­ja, ludzie się zmieniają, świat się zmienia, priory­tety też, a dob­ry człowiek będzie zaw­sze potrzebny. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 24 kwietnia 2010, 12:37

Ma­my tyl­ko je­den świat, a każdy żyje w swoim własnym. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 kwietnia 2010, 00:22

Nie próbuj dorzu­cić. Spróbuj trafić. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 19 kwietnia 2010, 16:37

Nie oce­niaj ludzi. Sza­nuj wszys­tkich bez wyjątku. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 kwietnia 2010, 13:20

Wie­cznie poniżani

Powstajemy 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 kwietnia 2010, 20:25

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.