scorpion, teksty z kwietnia 2013 roku

26 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Śpij...

Zachód słońca
już na horyzoncie
coś się kończy
dla ciebie
coś się zaczyna

Noc to dla mnie
nieprzerwana
a do słońca wschodu
dro­ga długa... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 kwietnia 2013, 00:00

Poczęcie.

Szła tak leśną ścieżką w poświacie sreb­ra księżyco­wego. Ub­ra­na w na­gość i fa­lujące na jej ciele, niczym łódka we mgle, sza­tyno­we włosy.
Przy­siadła na łące nieopo­dal la­su i roz­warła swe długie, zgrab­ne no­gi łonem brązo­wym przyozdobione.
Cze­kała do półno­cy. Wtem przyszedł. Sza­fir z sza­rością zmie­sza­ny, sierścią pok­ry­ty. Bru­tal­ny, ona w tej bru­tal­ności namiętna. 

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 29 kwietnia 2013, 15:32

Cała fi­lozo­fia nieudol­ności po­lega na mar­nym chceniu. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 28 kwietnia 2013, 08:12

Nie dość sil­ny, aby się poddać... 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 27 kwietnia 2013, 23:06

Nic Życie.

Żyjesz
czy to ma sens?

Prze­mijasz tylko...
twój dziad przemija
o pradzia­dzie nikt nie pamięta
o przod­kach nie masz już pojęcia

O ich istnieniu
- nic wiesz.

By­li dobrzy?
by­li źli?
byli?

Mar­niejesz, kruszejesz
mięso- zgnijesz.

I choćbyś he­rosem był
bo­haty­rem chociaż
Ja­nosi­kiem czy Zawiszą...
Piłsud­skim może?

Przeminiesz.

Bo ja­ki ma to sens
że w pa­mięci chwilę będziesz
heroizmami
okrucieństwami
gdy o milionach...
o mi­lionach tak jak o Tobie
na­wet piach zapomni...

Przeminiesz.

Bo Twych uczuć głębi
nikt
na­wet za życia
nie pozna...

Przeminiesz. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 26 kwietnia 2013, 22:22

Osrana Piękność.

Myślę o świecie
zas­ra­ny świat.

Myślę o ludziach
- szlachet­ności krach.

Lizodupy
do nich ten os­ra­ny kwiat... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 kwietnia 2013, 07:59

Nurt Życia.

Chcesz wskoczyć
w życia nurt
lecz tam płytko
w pia­chu stoisz
za­miast płynąć

Nie, to nie skrót
nie popłyniesz
w dnie Two­je stopy
nie drgniesz

Cze­kasz, wier­nie czekasz
a czas leci...
na co czekasz?
że ktoś tamę przewali
za ple­cami Twymi
aż popłyniesz?

Uważaj, waż na falę
na ścianę wo­dy waż
zmiecie Cię
za­miast nieść

Mu­sisz sam
sam wyjść musisz
z błota, z dna
na brzeg.

Ścieżkę własną stwórz
do miejsca
gdzie nurt dość głęboki
dość bezpieczny
gdzie nurt poniesie
lecz nie zgubi. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 kwietnia 2013, 23:27

Zwykły Dzień.

Wszedł do do­mu. Po chwi­li był już w kuchni, przy żonie. Wi­tając, objął ją przy­tulając się do pleców i la­su włosów. Chwy­cił ukochaną de­likat­nie i sub­telnie za biust. Po­całował w roz­pro­mieniony po­liczek, który tyl­ko na to czekał...

Odtwórz  

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 23 kwietnia 2013, 06:46

Nieistniejąca...

Gdy­byś tyl­ko była
gdzieś...
Gdy­byś żyła...

I na­wet jak­bym cza­su nie miał
całego siebie bym Ci dał

A jeśli czas, to wszys­tko co bym miał
wiedz, że To­bie bym go dał
i nikt by nie śmiał rzec
żem go zmarnował

Gdy­byś istniała...
gdy­byś tyl­ko była
niereal­nie żyła...

Ma Jedyna... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 20 kwietnia 2013, 08:17

Za żonę wezmę so­bie Piękność. Sko­ro mam się z nią męczyć, to niech cho­ciaż piękna będzie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 kwietnia 2013, 00:32

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.