scorpion, teksty z kwietnia 2016 roku

4 teksty z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Na Chwilę.

Obróciłem się
na chwilkę
z lek­ko przym­knięty­mi oczami
co by nie tra­fiło mnie
zanadto

I na chwilkę
za­pom­niałem się
aż tchu brakło
i oczy zapomniały
i o mało ser­ce też...

Prze­cież obróciłem się
tyl­ko na chwilkę
i na chwilkę tylko
zapomniałem
na co więc tak patrzę? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 kwietnia 2016, 20:35

Samobój.

Umarłem ze dwa
może trzy razy
ani ra­zu się nie odrodziłem
jest mnie więc półtora
a po­win­no być po trzystakroć

umarłem ze dwa
trzy razy
a tyl­ko raz się narodziłem
ile jest mnie
jed­na trzecia?

umarłem ze dwa
trzy... umieram
chy­ba dalej
sku­piając się na liczbach
których nie ma


Chciałbym na­pisać: "KONIEC"... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 kwietnia 2016, 00:00

Prag­nienie głębi- dziw­na przy­padłość ludzi na dnie.

in­spi­rowa­ne Wiedźmą 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 14 kwietnia 2016, 01:00

Miód Dla Oczu.

Słowa
których brak
- ni­mi mógłbym Cię spisać
wymówić
i na­wet jeśli kiedykolwiek
gdziekolwiek
ta­kie słowa znajdę
po cóż zakłócać
spoj­rze­nie ciszy... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 kwietnia 2016, 01:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.