scorpion, teksty z lipca 2013 roku

21 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

A może jeśli te­raz wypłaczę wszys­tkie łzy, to w przyszłości będę już tyl­ko szczęśliwy? 

myśl
zebrała 71 fiszek • 31 lipca 2013, 07:07

Czy to sa­mot­ność ro­bi z nas egoistów? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 lipca 2013, 00:00

Jes­tem zbyt cieka­wy życia po śmier­ci, aby żyć wiecznie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 lipca 2013, 08:40

Dzi­siaj gwiaz­dy ema­nują tyl­ko próżnym światłem. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 25 lipca 2013, 17:05

Historia Żałosna.

Była so­bie ptaszynka
co in­ne­go pta­ka spotkała
la­tali so­bie, podśpiewywali
bez­tros­ko tak jak para

O małżeństwie myślały
i na­wet gniaz­dko zbu­dować chciały
ptaszki dwa nierozłączne
co wśród chmur latały

Lecz Pa­ni owa
wol­nym pta­kiem była
do in­ne­go ptaszka poleciała
a sta­rego ptaka...
zbyła... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 lipca 2013, 01:30

Bzdura.

Czy było warto
człowieku marny
czy była war­ta mądrość
i czy szczęście było warte
smażenia się w piekle?

Czy wolność
słowa i czynów rozsądnych
a na­wet myśli
war­ta była
te­go by się w piek­le smażyć

A gdy­byś się powściągnął
przed po­kusą powstrzymał
i z za­sada­mi w zgodzie żył
mógłbyś wie­cznie szczęśli­wym być
mógłbyś ze mną żyć 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 lipca 2013, 14:34

Myślę, że doj­rzałość zaczy­na się w mo­men­cie, kiedy wpa­damy na po­mysł, aby nad sobą pop­ra­cować. Al­bo jest to przy­naj­mniej początek dojrzałości. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 lipca 2013, 12:41

Myśli Mam.

Słyszę szep­ty nie­szczęśli­wej miłości
szem­ra­nie ser­ca bicia
i cisza...
ta­ka cichut­ka noc...
choć za ok­nem fru­wają machi­ny piekielne
w głowie cisza cichutka...

Aż boli
aż buzuje
pęknąć chce
wyr­wać się próbuje

Upust myślom dać
uczu­ciom głębi
prze­ciw­ne ujarzmieniu
żyć chcą

Śpię słodko
w snach się ukrywam
i szukam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 15 lipca 2013, 02:45

Instynktu Oblicza.

Chcę być lwem
co przed hiena­mi sta­do chroni
i łań prze­piękną rozszarpuje
aby pożreć ją kłami broni

Chcę niedźwie­dziem być
mi­siem słodkim
łasuchem się na drze­wo wdrapującym
ruchem łapy jed­nym powalającym

Wil­kiem, wil­kiem chcę być
w pełni do księżyca wyjącym
w wa­tasze mi­mo wol­ności żyjącym
niebez­pie­czeństwa war­knięciem odganiającym

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 13 lipca 2013, 00:10

Skończ chrza­nić o nie­szczęśli­wej miłości. W ogóle skończ o miłości. Rzy­gać mi się chce. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 lipca 2013, 12:25

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.