scorpion, teksty z lipca 2014 roku

10 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Horyzont Mgieł.

A gdy Słońce
mo­je zajdzie
odejdę
w dal siną

Lecz Słońce
świecić będzie nadal
choć za horyzontem
bo inaczej być
nie może

I jeszcze Księżyc
mrug­nie tęsknotą
jak za marzeniem
nies­te­ty spełnionym
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 lipca 2014, 23:39

Minne.

Cze­kam na Grom
z jas­ne­go nieba
- chy­ba na Śmierć

Ty­le Burz przeżyłem
Grzmotów
Deszczów
i Słońc tyle

Na Grom
ten z jas­ne­go nieba

Czekam...

Jak na Śmierć. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 lipca 2014, 21:31

Gdybym Tylko Chciał.

Może...
może mógłbym znaleźć
ciepło dla mej duszy
gdy­bym bar­dzo chciał

Ale czy szu­ka się
ta­kiego ciepła?

Może mógłbym
kupę ka­sy mieć
i sza­leć aż do łez
gdy­bym bar­dzo chciał

Ale czy na tym
życie polega?

Może mógłbym
słowa cen­ne pleść
wzbudzać ra­dość, smu­tek, lęk
gdy­bym tyl­ko chciał

Ale czy poczy­na się
dzieło od "może" ? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 lipca 2014, 02:21

Niebo ma ko­lor wol­ności. Ko­lor niewidzial­ny, który można tyl­ko poczuć. Bez py­tań, bez słów, bez marzeń. Żeby być wol­nym, trze­ba być niewidzial­nym. Prze­ni­kać. I czuć. Tyl­ko czuć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 lipca 2014, 23:49

Znaleźć Siebie.

Kiedyś
umarłem
ze dwa
trzy razy
dziś
już tyl­ko czasem
padnę
by wstać

A prze­cież chciałbym
od­rodzić się znów
na nowo... 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 16 lipca 2014, 00:45

Sierota.

Chy­ba tu zostanę
gdzie marzyć wypada
w wariatkowie
tu her­ba­ta do­gasa samotnie
ta moja
już daw­no wypita
już też
dogasam
może mnie odwiedzisz
na od­ległość snu

Już stygnie
przyjdź
her­batę zimną
zbyt szyb­ko się pije... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 14 lipca 2014, 01:30

Um­rzeć zaw­sze zdążysz. Gorzej z życiem. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 10 lipca 2014, 23:26

Z Tęsknoty.

Zaświeć
w oczach płomieniem
jak miłość
i cierpienie
spa­la wszel­kie sumienia
i zgaśnij
bym za­pom­nieć mógł
bym zatęsknić mógł
bym umierać mógł
w prochu łez 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 lipca 2014, 01:00

Stu­den­ci mają jedną pod­sta­wową wadę- nie in­te­resu­je ich nauka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2014, 18:06

Chcesz sek­su? Masz rękę. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 lipca 2014, 18:52

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.