scorpion, teksty z listopada 2010 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Ten kto mówi, że nicze­go się nie boi, nie znaczy wca­le, że jest od­ważny, ale że kłamie. Kłam­stwo to oz­na­ka tchórzostwa. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 listopada 2010, 16:10

Pew­ne­go ra­zu, gdy byłem dziec­kiem, wra­całem z oj­cem nocą do do­mu. Było ciem­no, mroczno, dookoła mgła. Co chwi­le pat­rzyłem przez ra­mię. Wte­dy on na­kazał mi nie oglądać się za siebie. Dzi­siaj wiem o co mu chodziło. 

anegdota
zebrała 48 fiszek • 21 listopada 2010, 13:07

Cza­sem tak bar­dzo cier­pi­my, że na­wet przy­jaciel nie pot­ra­fi ukoić nasze­go bólu... A może to znak, że nie jest przyjacielem? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 listopada 2010, 22:42

Ba­nan to zde­cydo­wanie naj­lep­szy owoc świata. Nie trze­ba go myć przed spożyciem i może oka­zać się przy­dat­ny także w in­nych celach. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 listopada 2010, 12:39

Ko­biety są ok­ropne!! Przez nie muszę się masturbować... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 listopada 2010, 17:32

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.