scorpion, teksty z listopada 2013 roku

21 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Kraniec Myśli.

Tyś co na skra­ju myśli
w dół prze­paści patrzysz
z dna...

Siądź i niech...
niech two­ja twarz poczu­je wiat­ru chłód
bo tam gdzie idziesz
nie ma po­wiewu wolności
i nie pos­ta­wisz już kroku

Tyś
co na skra­ju myśli

Poczekaj... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 listopada 2013, 02:15

Uwiel­biam za­sadę nie ideal­ności. Us­pra­wied­li­wia ona mnie i in­nych, was, skurwysynów. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 listopada 2013, 15:21

Drzwi.

Stoję na bez­drożu sam
w głowie ty­le różnych zdań
nie ro­zumiem pra­wie nic
czy tak wie­cznie ma już być?

Każda myśl, jak ten kłos
spa­lam się, po­de mną stos
czy to mu­si się tak wić?
czy nie można pros­to żyć?

Czuję włas­ny smro­du swąd
nie poj­muję, gdzie był błąd
a może tak upuścić krwi?
so­bie, wyjść przez świata drzwi... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 listopada 2013, 23:50

Jeden Przecinek.

Bez­czas cieni
co w głowie mro­kiem mieszają
roz­koszne chwi­li noc­nej zatrzymanie

W byciu
które­go by­tem naz­wać nie można
ot, sa­mot­ne ślęczenie
nad sa­mym sobą
nad duszą
której nie ma
bo zat­rzy­mana w ciele
które zgnije

A wte­dy odlecę
wszys­cy odlecimy
jak pta­ki wolne

Bez­czas cieni
upa­jam się błogim umieraniem
cze­kając na twą łaskę 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 listopada 2013, 23:31

Obłęd Samotności.

Odejdź Kochana
bo póki w sidłach samotności
bez­bron­nie uwięziony jestem
póty nig­dy nie będę Twój

Zo­bacz jak pięknie zak­witły stokrotki
jed­na obok drugiej
a dalej
mlecze dwa
słonecznie żółte
wiosen­nie doj­rze­wają w ra­dości kolorów
by zaraz...
ale tak zaraz
si­wością spłonąć
i odpłynąć
pod­muchem po­wiet­rza jeszcze miłym

Odeszłaś Miła
ideal­nie jak perła
wy­tur­lałaś się
z mych oczu
z me­go serca

Odeszłaś i nie wracaj
bo póki kol­ca­mi samotności
w trwodze przedźga­ny jestem
póty i Ty
na kol­ce rzu­cić się musisz
by ze mną być

Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 listopada 2013, 01:00

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 20 listopada 2013, 23:23

Korozja.

Może człowiek się nie zmienia
tyl­ko od­kry­wa już daw­no pow­stałego siebie?

Poczułem
strach...

Czy pot­ra­fię się zmienić?

A jeśli tak
to czy tyl­ko na gorsze?

Dob­roć, która rdzewiejąc
staję się co­raz to większym złem...

Korozja
spo­pielająca mą duszę...

Czy od­kryję siebie?

Będę to ja
już daw­no powstały?

Czy może ja
niepoznany
żad­ne­mu wszechświatowi? 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 listopada 2013, 23:55

Arytmia.

Jestem
w dłoniach Twych
w pełni szczęścia
- smutny...

Cóż za dziw­ne słowo...

Pod­dałem się
To­bie tak łatwo
od­dałem siebie
krzycząc...

Głowa mo­ja, trwogo!

Tak trzy­masz to serce
jeszcze bijące
spowalniające
przyśpieszające

Rzu­cisz je w przepaść?
w ciemności
ogarniające... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 listopada 2013, 01:20

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 kwietnia 2019, 15:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 kwietnia 2019, 13:45scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 kwietnia 2019, 09:52scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:49scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

30 marca 2019, 00:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 marca 2019, 10:56scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolory zni­kają i pus­tka [...]