scorpion, teksty z listopada 2014 roku

15 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Tam I Z Powrotem.

Wy­jeżdżając wczo­raj z do­mu, zos­ta­wiłem więcej rzeczy niż zwyk­le. I to tych, które lu­bię. Po­myślałem, że jeśli człowiek ucieka, to także po­winien zos­ta­wić coś za sobą. Most, dzięki które­mu nie będzie mu­siał pływać wpław po nieo­cze­kiwa­nym powrocie. 

dziennik
zebrał 13 fiszek • 30 listopada 2014, 15:56

Spowiedź.

Pot­ra­fię scho­wać się
w szuf­la­dach strachu
gniewu czy zazdrości

Pot­ra­fię nawet
wbrew du­mie i zamiarom
wy­wołać u człowieka mdłości

Po­padam w zapomnienie
wy­magając od wrogów i przyjaciół
by­le nie od siebie

Acz tak rzadko
marzę o tym
jak byłoby w Niebie.

Odtwórz

Nie trze­ba być mis­trzem słowa,
aby móc wy­rażać uczu­cia. Nie trze­ba być Je­zusem, aby móc te uczu­cia zrozumieć.
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 listopada 2014, 01:35

Prędkość Myśli.

Mi­liony świetlików
- mi­liony świet­lnych lat

I jed­na myśl
gdzie chciałbym
właśnie teraz
być

Dro­ga dal­sza niż do gwiazd
a zja­wiam się
na każdy kap­rys serca

Czy mnie słyszysz?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 listopada 2014, 02:00

Mężczyz­na często nie ro­zumie, że ko­bieta nie jest dziurką w drzwiach; nie można wkładać klucza, gdy chce się wejść, by za­raz po tym wyjść jak ze zwykłej bu­dy. Ko­bieta nies­te­ty też te­go nie ro­zumie. W moim mniema­niu dość często. A ja, cho­lera jas­na, tak bar­dzo chciałbym nie rozumieć!

In­spi­rowa­ne Wdechem.

P.S.: I wydechem... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 listopada 2014, 01:00

Słyszysz pus­te bi­cie ser­ca, które al­truis­tycznie próbu­jesz zro­zumieć, a które na­wet nie ma tonu.

Za sny, w których niep­rzer­wa­nie się po­jawiasz. Jak Anioł. Szep­czesz słowa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2014, 07:38

Proporcjonalność Odwrotna.

Jak nazwiesz
poczu­cie wie­cznej samotności?

Ja nie potrafię...

Może to syndrom
lub schizofrenia
nie śmiej się
- urojenia
a za­miast ja­kiegoś tam
wy­myślo­nego John'a
brak ko­gokol­wiek bliskiego

Bałem się, że spytasz
więc od­wra­całem głowę
choć tej no­cy nie mieliśmy przed sobą
żad­nych tajemnic

Czy zasnęłaś? Czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 listopada 2014, 02:00

Tyle Tego...

Mo­jej naj­większej miłości
za­gubionej gdzieś
w ster­tach żalu
pomyłek
itp
dedykuję

Może się jeszcze gdzieś
lub
kiedyś
spotkamy

Cieka­we co po­wiedzą spojrzenia... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 listopada 2014, 01:42

Ja Piszę.

Przyglądam się ludziom
w od­bi­ciu szyby
- od­ległe spojrzenia
sa­mot­ne w stu­kocie ciszy

Ko­muś za gorąco
ko­muś za zimno
ko­muś zbyt smutno
więc nic nie mówi...

Ktoś za­nurza się w lekturze
ktoś zagłębia się w muzyce
a czasem
wszys­tko na raz!

Ja­kie to śmieszne...

Ktoś zwie­dza świat
do które­go już nig­dy nie wróci
i w którym- tak nap­rawdę- nig­dy nie był...

Ja piszę
i tak już zostanie. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 listopada 2014, 22:22

Gwiezdne Wrota.

Pat­rząc na księżyc
myślę ile par oczu
spogląda w tym właśnie kierunku

Świat
jak ziar­no kłosia
wzbi­ja się na po­lach zbóż
tonąc wy­soko w fa­lach płomienis­tych mórz

A wiatr
kołysze w niez­na­nych kierunkach...

Pat­rząc na gwiazdy
myślę ile par oczu
spogląda w moim kierunku

Dla Gwiazd, które świecąc mądrością wska­zują drogę, choć sa­me w głębi płoną. Aby nig­dy się nie wy­paliły. Nigdy. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 12 listopada 2014, 23:52

Szczerbaty.

Gryzę się w myśli
by nie po­myśleć zbyt głośno
w tym fachu jes­tem jednak
szczerbaty. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 11 listopada 2014, 02:26

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.