scorpion, teksty z lutego 2013 roku

23 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Dlaczego?

Hej Kochana
na dzień dobry
nóż mi wbijasz
słowem swym

Za­raz kolejny
- to szty­let w plecy
i następny w serce
nie za­pom­nij o duszy

Ja nieświado­my tego
a jakże, szczęśliwy
lecz przyj­dzie czas
kiedy wszys­tkie te ostrza

W jed­nym mo­men­cie poczuję...

- Os­trza kłam­stw Twych. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 lutego 2013, 08:23

Ludzie w imię Bo­ga ro­bią rzeczy, o które ten nig­dy by ich nie poprosił.


In­spi­rac­ja: artrysa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 lutego 2013, 00:00

Jakże mało ideal­ny mu­si być Bóg, jeśli ja zos­tałem stworzo­ny na je­go podobieństwo. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 lutego 2013, 18:37

Jes­tem sobą, in­ni też są ja­cy są, ale ak­ceptuję to, bo to dla­tego, że nie są ta­cy jak ja. To normalne. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 lutego 2013, 01:38

Za­bij kłamcę, a sta­nie się prawdą. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2013, 23:58

Kołysaneczka.

Śpij Malusieńki
ma­musia kocha Cię
zam­knij oczka swe
ze snu nikt Cię już nie wyr­wie, nie.

Śpij Słoneczko, śpij
ta­tuś o Ciebie troszczy się
zam­knij oczka swe
kołysan­ka wie­czna cze­ka Cię.

Bla­dyś Mały
pro­mieni szczęścia brak
Ja Cię kocham
wezmę wszak.

Ukołyszę, ukołyszę
w ra­miona wezmę swe
skra­dam się cichutko
Ciem­ność zam­knie oczka Twe.


Ja, Twój wieczny
nieprzerwany
sen...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 lutego 2013, 20:57

Miłość- Wieczna.

Zap­rawdę cuchniesz okrutnie
gdy­by nie ma miłość do Ciebie
to ze smro­du zdechłbym

Tak, tak... Pat­rzysz z góry
z ob­rzydze­niem, z żalem
a ja na Ciebie także z góry

Truchło przeg­niłe, a jed­nak chętkę mam
tu kość wys­ta­je, tam [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 21 lutego 2013, 00:26

Zbędne Serce.

Pożrę Two­je serce
zjem je, zjem
Daj mi to cze­go chcę
proszę, pragnę Cię

Cze­kaj, chwilę tylko
ja sam je so­bie wezmę
wyrwę z pier­si Twojej
ro­zerwę, zgniotę i zeżrę

Już Ci le­piej Miła?
Czy już dobrze?
Praw­da, że bez ser­ca łatwiej?
a i mi wspaniale
- bom syty.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2013, 00:00

Szary.

Półwenę mam
pi­sać chcę, ale nie wiem jak

Półwenę do cho­lery jasnej
to jak pół miłości...

- Nic to.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lutego 2013, 11:23

Wyznanie.

Szu­kam Cię Kochana
Tyś mym natchnieniem
uwiel­bieniem i miłością
uko­jeniem, objawieniem

Widzę Cię Miła
w pis­to­lecie lufą zerkasz
- za­pom­nienie na ból wszelki
to na sznurze pętle przetkasz...

Ma prawdo
co uciekasz bez końca

Zos­ta­nie Pa­ni moją żoną? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 lutego 2013, 00:35

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.