scorpion, teksty z lutego 2015 roku

14 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

A Ty Gdzie Byłaś?

Nie przek­roczyłaś na­wet granic
a na­zywasz go tchórzem
egoistą

W poszukiwaniu
dotarł
na kra­niec świata
lecz ni­kogo nie znalazł

Skoczył
bo do­piero tam
nań czekali 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 lutego 2015, 02:30

Jedną Łzą.

Nie stać mnie
na ty­siąc łez
bo jakże ty­siąc żyć
stra­conych pojąć

Sa­mi szan­sy nie mieliście
więc zapłaczę za was
jak za siebie
bo siebie także
nie rozumiem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 26 fiszek • 26 lutego 2015, 20:00

Dziewczynka Z Zapałkami.

Pier­wsza zapałka
by zabłysnąć w oku
za­tonąć jak najgłębiej
w płomieniu żądzy

Dru­ga zapałka
by za­palić zmysł
obudzić dziw­ny świat
z które­go nie ma ucieczki

Trze­cia zapałka
po to tyl­ko by ją zgasić
by dwie poprzednie
jak w piek­le wie­cznie płonęły 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 lutego 2015, 23:50

Nie do­dawaj so­bie moim kosztem i nie odej­muj mi twoim własnym. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 lutego 2015, 00:00

Ko­bieta zbul­werso­wana fak­tem, że za­pyta­no ją o wiek, w rzeczy­wis­tości po­kazu­je tyl­ko jak małą i niepo­radną jest dziewczynką. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 lutego 2015, 22:00

Umiera­my na wszel­kie możli­we spo­soby, więc może i tak też po­win­niśmy żyć. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 16 lutego 2015, 23:00

Wol­ność to­pi się w grzechu. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 14 lutego 2015, 01:00

Łat­wo krzyczeć o wol­ności, gdy jest zakazana. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 11 lutego 2015, 00:30

A Ja Chodzę.

Na czar­nym dnie
kołyszą oceany
stąpam metr ponad
niczym Chrystus

I nie czuję dna
a wo­da obmywa
me zmęczo­ne stopy

Czy przyj­dzie ktoś
obudzić mnie ze snu?

Nie krzyczę nawet
dość głośno
cza­sem tyl­ko ze strachu
pisnę

Więc jak ma­cie słyszeć...?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 lutego 2015, 00:00

Bez wiary w to co ro­bisz, równie dob­rze możesz nie ro­bić nic.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 8 lutego 2015, 20:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.