scorpion, teksty z maja 2013 roku

22 teksty z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Marzenia.

Sta­li na po­moście mok­rzy od deszczu. Przy­tule­ni. Tonęli w ja­kiejś niez­na­nej nos­talgii, która prze­cież do­piero miała na­dejść. Noc. Straszna noc. Gdzieś w od­da­li błys­ka­wice prze­cinały ich spoj­rze­nia, a gro­my przeszy­wały ich miłosne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 31 maja 2013, 02:05

Tak sa­mo jak nie ma sen­su uk­ry­wanie się Bo­ga, tak sa­mo nie ma sen­su się je­go ukazywanie. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 30 maja 2013, 11:53

Prostytucja.

Głód
samotności
jak go zaspokoić?

Ból
jak narkomania
da się go ukoić?

Ktoś Cię opuścił
ale czy był?

Ktoś Cię w prze­paść puścił
a Ty lecąc
puszczasz się dalej... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 29 maja 2013, 00:23

Krótka Wieczność.

Mówię Śmierć
myślę Ja

Mówię Życie
myślę Ty

Życie i Śmierć
- wie­czna para. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 28 maja 2013, 00:22

Lustra Odbicie.

Cień osłupieńczo stał
stała wo­da płynąc
w miej­scu migotając
lus­tro tworząc

nierucho­ma trawa
to ko­nary drzew
niebo pod nimi
chmur mgiel­ny krzew

Plusk... Plusk...

Spa­dające gwiazdy
mącą niebo mącą
fa­le wiat­ru fale
sej­smicznie tra­wy trącą

Mi­lion wiatrów
mi­lion fal
uczuć pełnia
wil­czy szał

Cień samotny
w lus­tro patrzy
pod nim ciemność
nad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 maja 2013, 01:51

Kontrast.

Śmierć

Życie

Życie i Śmierć
czym się różnią?

Sko­ro są tym samym.
cały sens życia po­lega na tym
żeby umrzeć
cały sens śmierci
po­lega na od­rodze­niu się na nowo

Lep­szym? Niematerialnym?

Śmierć czy Życie?
biorę Śmierć
Życie
wszędzie ta­kie sa­mo jest.

Okrutne.
Złudne.

Piękne...

Śmierć czy Życie

Wy­bieram Życie
Śmierć
kończy, ja zaczy­nać chcę.

Okrutna.
Złudna.

Piękna...


Umiera­my, aby żyć
żyje­my, aby zgnić...

Śmierć czy Życie?
Życie czy Śmierć? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 maja 2013, 17:55

Nieświadomy.

Istnienia
te realne
co tak praw­dzi­wie istnieje?

Niedościg­niona miłość
którą mam przed oczami
no­cami przy niej
nieświadomej
śpiącej...

Czy to możliwe
wyczuć ko­niec świata
w dru­gim człowieku
i być przy nim
ocza­mi duszy? 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 maja 2013, 10:33

Czeluść.

Jes­tem gdzieś na gra­nicy światów
lecz żaden moim jest
py­tania bez odpowiedzi
gdzie ich szukać
czy chcę je znaleźć

Żyję gdzieś na gra­nicy światów
lecz co to za życie
te światy do których nie należę
otaczają mnie
- próżna egzystencja

Pus­ty w środku
bez duszy
ogar­nięty niepop­rawną nadzieją
że życie którym żyję
ma ja­kiś sens
może to sen
głębo­ki sen
bez dna

Brak nagłego obudzenia
jest tyl­ko od­da­lanie się
w nicość... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 maja 2013, 23:32

Strażnik Serca.

Oczy, usta
- wejrzenie
- uśmiech
Włosy- wy­raz kobiecości
na­miętności, marzenia.

Spoj­rze­nie, które darzy pewnością
lecz nic nie mówi, nic nie znaczy
i wszys­tko znaczy
za­gad­ka pełna nicości
ni­cość pełna rozwiązań
jak wszechświat
który z niczego
ogromem...

Tyl­ko głos gdzieś umyka...
ten prze­nik­li­wy, poznany
usłyszany
zapomniany
ale najpiękniejszy

I ta pew­ność, która mu­si być prawdziwa
że to głos...

Strażni­ka Ser­ca mego... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 maja 2013, 23:15

Sobie Powietrzem.

Pus­ta przestrzeń
między nami

Między słowami...

Chcąc ją napełnić
ta rosła tylko

Od słów pustych...

Powietrze
to jedno
co nam zostało

Pus­ta przestrzeń...
którą so­bie dajemy
którą siebie

Traktujemy... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 maja 2013, 22:55

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.