scorpion, teksty z marca 2011 roku

4 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

To, że nie mam na coś cza­su, wy­nika z te­go, że mam na coś czas. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 marca 2011, 17:08

Dlacze­go ludzie bar­dziej boją się Diabła niż Bo­ga? Prze­cież to ten dru­gi ma ich osądzić. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 marca 2011, 18:47

Ćwicz tak, aby po pow­ro­cie do do­mu ciało od­ma­wiało Ci posłuszeństwa. Tak, abyś nie miał siły umyć twarzy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 marca 2011, 20:28

Gdy ka­tolik wszys­tko stra­ci, zarzu­ca to Bo­gu. Kiedy ateis­ta zos­ta­nie bez nicze­go, może mieć pre­ten­sje je­dynie do siebie, wziąć to na własną od­po­wie­dzial­ność. Ewen­tual­nie może uwie­rzyć w Bo­ga i mod­lić się o zwrot. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 marca 2011, 18:15

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.