scorpion, teksty z października 2011 roku

6 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Bar­dzo chcę na­pisać książkę. Prob­lem tkwi je­dynie w tym, że nie chce mi się jej pisać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 października 2011, 22:31

Cze­kam z niecier­pli­wością, aby od­kryć co czai się na mnie po śmierci. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 października 2011, 11:32

Ku­si mnie, aby mówić prawdę, choć wiem, że to ra­ni ludzi. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 października 2011, 20:54

Nie ma gra­nic, oprócz tych, które sam stwarzasz. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 października 2011, 19:37

Miłość jest jak Słońce- dzięki światłu ja­kie rzu­ca na księżyc, oświet­la całą resztę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 października 2011, 23:12

Sko­ro trze­pot skrzydłami mo­tyla może wy­wołać hu­ragan na dru­gim końcu świata, to znaczy, że nasz płacz może wy­wołać ulewę na saharze? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 października 2011, 10:35

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.