scorpion, teksty z sierpnia 2011 roku

8 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Często żal mi zgniecione­go ro­baka, więc jak mógłbym pat­rzeć bez żalu na nieżyjące­go człowieka? Jakiegokolwiek... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 sierpnia 2011, 21:05

Kto­kol­wiek mógłby uj­rzeć me myśli, zniena­widziłby mnie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 sierpnia 2011, 17:20

Ar­beit macht frei- mądre słowa dob­ra­ne w złej okoliczności. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 sierpnia 2011, 22:11

Nie trać nadziei na lep­szy los, naj­wyżej kop­nie Cię w dupę. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 sierpnia 2011, 00:17

Nie licz na wspar­cie ludzi w trud­nych dla Ciebie mo­men­tach, bo się za­wie­dziesz, ale żyj tak, aby każdy mógł na nie liczyć z Two­jej strony. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 sierpnia 2011, 11:26

Ktoś, o kim byłabyś pew­na, że jest tą drugą połówką, może oka­zać się, że nie jest na­wet częścią małej cząstki tej połówki, którą może być ktoś, o kim na­wet nie przeszło Ci przez myśl, że może nią być. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 sierpnia 2011, 10:48

Wy­daje mi się, że na świecie jest wiele tych dru­gich połówek dla nasze­go serca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 sierpnia 2011, 00:29

Jeżeli czu­jesz się lep­szy od in­nych, ważniej­szy i wspa­nial­szy, to zos­tań le­piej pi­jaczyną lub ro­bakiem. Zły Pan byłby z ciebie, a ta­kich ma­my już dość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 sierpnia 2011, 15:06

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.