scorpion, teksty z sierpnia 2015 roku

8 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Już Świta.

Ok­ryj mgłą
jak lubię
nim zaświta
bo ra­nek niepiękny
gdy czas żegnań

Wyjdźmy
tra­wa rosą pachnie
już niedługo
niech więc ostudzi
ser­ca palące
bo już mi znikasz
choć ra­zem jeszcze
w dłoniach
świta


Dla Spettro... 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 30 sierpnia 2015, 01:00

Umierajmy.

Wul­ka­nie mój
co lawą wybuchasz
- to ja
miłość, o której nie mówi się
bo zbyt wcześnie
- to ja
gorącem ek­sta­zy wypływam
po To­bie i w Tobie
- to Ty
i już Ciebie nie ma...

Cho­ry smut­kiem tęsknoty
gdy co­raz da­lej się zbliżam
stygnę
umieraj wraz ze mną
bo nieprzyjemnie
żyć w chłodzie

Odtwórz

Dla Spettro... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 sierpnia 2015, 23:30

Na niektórych trze­ba na­cisnąć, aby coś z nich wydusić. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 sierpnia 2015, 21:07

W Nieznanym.

Jak pyłek na wietrze
płomyk na zapałce
tak łat­wo mnie zdmuchnąć
po co, sko­ro sam zgasnę
od­lecę w nieznane

Może tam
na­wet pyłek jest ważny
a płomyk
nig­dy nie gaśnie?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 21 sierpnia 2015, 22:22

Głupotą jest się nie uczyć. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 20 sierpnia 2015, 21:30

To na czym opiera się dzi­siej­sze człowie­czeństwo, to wa­ta cuk­ro­wa. A i dob­rze, że cho­ciaż cukrowa. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 sierpnia 2015, 08:30

Kto nie prag­nie być mądrym za młodu, ten nie będzie mądry na starość. 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 7 sierpnia 2015, 00:30

Za­nim zaczniesz ro­bić to, co kochasz, z re­guły naj­pierw mu­sisz ro­bić coś, cze­go nienawidzisz. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 4 sierpnia 2015, 23:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.