scorpion, teksty ze stycznia 2013 roku

24 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Prawdy Wysłannik- Kłamstwem Męczon

Odtwórz


Od kłam­stwa uwol­nić próbuję się
trud­no, cel­nie we mnie trafia
sam przed sobą cza­sem łżę
do me­go ser­ca prawdy

- dos­tanę się.


Cza­sem dos­ko­nale, pat­rząc w oczy
pół praw­dy, to już kłamstwo
ciekną ze mnie lep­kie poty
po fałszu przychodzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 stycznia 2013, 00:17

Zabij Kłamstwem- Zgiń Od Prawdy

Odtwórz


Niena­widzę kłamstwa
brzydzę się nim
pot­rze­buję doktora
ta­kiego w praw­dy sił


Za­bija mnie od środka
choć na twarz przyjmuję
za­bija mnie od wewnątrz
już nie wytrzymuję

Cza­sem kłamię sam
za­bijam i ja
lecz to, co ro­bicie Wy
da­je potok

- mo­je łzy.


I Ty mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 stycznia 2013, 05:49

Boże? Łajzo?

Odtwórz

I może...
Może chciałbym uwierzyć
Może chciałbym się też pomodlić


Pew­nie cza­sem ro­bię to nieświadomie...
Ale czy modlę się do Ciebie?

Może wierzę też nieświadomie?
Bo tak właści­wie czym jest wiara?

Wierzę w dob­ro ludzi
Wierzę w marzenia
Wierzę w... siłę...
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 stycznia 2013, 19:57

Daj mężczyźnie pa­lec, a pożre całą rękę. Daj to sa­mo ko­biecie, a uda, że nie chce. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 28 stycznia 2013, 18:00

W miarę świado­mości rośnie bezradność. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 26 stycznia 2013, 11:10

Dziewczyna O Piegowatej Twarzy.

Odtwórz

Opi­sać Cię nie sposób
- czar­nowłosa Szatynka
ni­by oczy otwarte
lecz w środ­ku zamknięta

Za­gad­ka sa­ma w sobie
bez ma­py ani rusz
od­szu­kaj ser­ca głębię
- to naj­większy trud

Ku­si... mówi
- na­syć oko
Ona gra uczuciem
omi­jaj Ją szeroko

Nie!

Zawładnęła tobą
już za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 stycznia 2013, 18:33

Nietakt często by­wa szczerą prawdą. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 24 stycznia 2013, 00:54

Jes­teś naj­piękniej­szym dziełem sztu­ki, a ja jes­tem tym ar­tystą, który Cię stworzył.


Odtwórz  

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 23 stycznia 2013, 13:25

Choroba Tego Świata.

Za­raza Przyjacielu
wszędzie dookoła jest

Za­raza powiadam
nie dasz ra­dy jej

Ra­zem nawet
nie podołamy

Lecz walczymy
na­wet z sobą samymPo­zos­ta­je nam wierzyć- w tą głupią ludzkość.Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 stycznia 2013, 05:53

Jeżeli ktoś spi­sał Cię na stra­ty, nie znaczy, że masz się w tym zatracić. 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 17 stycznia 2013, 01:54

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.