scorpion, teksty ze stycznia 2014 roku

15 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Nie trze­ba być wiel­kim, żeby być wielkim. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2014, 18:32

Mały Bóg.

Jeżdżąc ko­muni­kacją miej­ską, zauważyłem zadzi­wiającą rzecz. W cza­sach pogłębiające­go się ateiz­mu, na­gon­ki na kościół, pogłębia się wiara. Paradoks?
Ludzi­ki, niczym ma­rionet­ki ścis­kają w dłoniach, wręcz przy­tulają z oba­wy na stratę, małe ustrojstwa. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 12 fiszek • 27 stycznia 2014, 09:30

Klamra Na Sercu.

Nie czuję nóg
już się nie czuję
duszę mą drą
skur­wy­syny! Chuje!

His­to­ria ma smutna...
skur­wy­syny! Chuje!
gorzej być nie może...?
śmier­ci skosztuję. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 stycznia 2014, 19:19

Mała.

Zmrużyłaś swe oczy
na mą postać
jakbyś...
coś uj­rzeć chciała
w roz­ma­zanej duszy
co­raz to bar­dziej marmurowej

Kimże jes­teś, Pani
skąd przychodzisz?
jeśli możesz nie dotykać
nie dotykaj
nie chcę tyl­ko tęsknić

Twe skrzydła biało blade
jak­by świeżą smołą u końców oblane
postrzępione
zakurzone
i u trzonów także
ciem­no czarne

Czy nic nie powiesz?

Zak­ryj biust, o Pani
ob­nażony po­dar­tym materiałem
- wstyd mi

Och... Jakże piękne Twe oczęta
smut­no bursztynowe

Jesteś
po­moc szepnąć
czy po wsparcie?

Przyjdź do mnie, Mała
do mnie blis­ko przyjdź

Przyjdź... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 stycznia 2014, 23:00

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

erotyk • 22 stycznia 2014, 17:30

Torakotomia.

Roz­wierasz mnie
mą klatkę
gdzie ptaszyna
cicho świer­go­tać zaczyna

Roz­pru­wasz ptaszynę.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 stycznia 2014, 20:40

Moje Dna.

Od­pro­wadziłem Cię
do krainy zapomnienia
nić pa­mięci rozwijając
abyś wrócić mogła
do ser­ca me­go tchnienia

Niezauważenie
tak tyl­ko abym poczuł
bym jak Sy­zyf marny
ka­mieniem w górę uczuć
z dna Cię co noc toczył

Lecz Ty się wkradłaś głębiej
w ciem­ności niczym ćma
w duszę piekielną
czy anioł tam pasuje
przy­nosząc pro­mień dnia?

I choć mówią
że piękno to pojęcie względne
Tyś największe
życia me pojęcie
bezwzględne

Ktoś roz­dał kruszec
- pierścienie dwa
nieo­szli­fowa­ne jeszcze
byłaś to Ty
czy to byłem ja? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 stycznia 2014, 23:23

Bezdenność.

Na dnie rzeczywistości
zaczy­na się mo­ja fantazja

Łzy przez­roczys­to krwiste
oświet­lajcie tę noc bezdenną
spływając twórzcie ścieżki
ku mej wyobraźni

Wstając krzyknę
lecz nikt nie usłyszy wrzas­ku radości
gdy będzie trze­ba sam usiądę
nie mruknę dźwiękiem samotności

Nasłuchując chórów
myśli mych, mych znoi
umarłbym przeklęty
wolę zos­tać potępiony

Strzeżcie się
bra­cia słów niedoli
strzeżcie się

Opa­dając w dno bezsilne
nie krzyczcie
wy­bie­rzcie się w krainę waszą
- tyl­ko waszą
aby nie za długo sie­dzieć leniwie
nie za długo myślcie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 stycznia 2014, 00:16

Dob­rze wyszło z tym jabłkiem. Wszys­cy chodzi­liby bez maj­tek. Nu­da jak cholera. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 stycznia 2014, 15:34

Śmierci Kilka.

I jak um­rzeć mam
gdy na ho­ryzon­cie oceanu
zni­kający promyk
os­tatnich słońc

Is­kra światła
nad bladą pus­tką obojętności
co jut­rzenką zawtóru­je nieskończoną
a prze­cież zanika

A jeśli już um­rzeć mam
może tak z zachwytu

Przyj­dzie zno­wu czas
że za­pomnę o dniach nowych
wtem tęskno­ta uderzy we mnie
mroźnym gra­dem świadomości

Przyj­dzie jeszcze czas
umierania 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 stycznia 2014, 21:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.