scorpion, teksty ze stycznia 2015 roku

12 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Piosenka autorska.

Odtwórz

Byt.

Na pog­ra­niczu dob­ra i zła
w nos­talgii pie­szczot no­cy i dnia
szczęście spo­tyka się z niedolą chwil
gdzie sens is­tnienia ze śmier­cią śpi

Me­lodia gniewu zszar­ga­nych prawd
uczu­cie żalu w ob­ra­zie kłamstw
wal­ka o dumę, nad głową dach
przed sa­mot­nością sa­molub­ny strach

Śpiączka w marze­niach, koszmar­ny sen
codzien­na strzała stu­paru serc
w pięknym ub­ra­niu mat­ka na wznak
w nieświado­mości smut­ku, ja­ki tam świat

Kry­tycy życia uczą jak trwać
codzien­ność prag­nień, codzien­ność krat
gru­basy pychy, anioły zgliszcz
ukierun­ko­wany sztuką zwą byt
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 stycznia 2015, 20:00

Piosenka autorska.

Odtwórz

W Objęciach.

W wes­tchnieniach mi­nionej nocy
budzę się
pier­wsza myśl mówi, że to nie będzie
dob­ry dzień

Jak w prze­paść sta­wiam pier­wszy krok
myślałem, że jes­tem na dnie
przed Śmier­cią błagałem, przyjdź
do swej krainy za­bierz mnie

Wsłuchaj się
jak mi­ja czas
nie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 stycznia 2015, 19:00

Jeśli ktoś cię niena­widzi, to nie mu­sisz się cho­ciaż mar­twić, że fałszywie. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 25 stycznia 2015, 00:22

Niedziela 6. marca, 04:30 nad ranem, rok 2016, Lublin, 28. dzień po dniu ZERO

Znów nie mogłem zasnąć. Nie przez wy­buchy, do nich się już przyz­wyczaiłem i śpię jak dziec­ko. Coś dziw­ne­go dzieje się z moją skórą. Jest nad­wrażli­wa, po­jawiają się ma­lut­kie bąble jak przy spalonej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 24 stycznia 2015, 01:30

Wizyta.

Nie wiem. Zeszłej no­cy zno­wu dokądś poszła. Był mróz i śnieżyca, a ona wsta­wiona wsiadła w auto. Chciała zab­rać Małą... Ro­zumiesz? W ogóle nie zwra­cała na mnie uwa­gi, więc mu­siałem ją uderzyć, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 23 stycznia 2015, 00:30

Szept Do Ucha.

Za ścianą też słychać
nie tyl­ko u dzieci
bij ciszej

I nie w twarz
żeby Jol­ka jut­ro nie widziała

Wiesz
mogłeś wy­pić jeszcze
wte­dy więcej krzyczysz
ale masz słab­szy cios

Gdy­bym miała nóż
tak da­leko do kuchni
jes­tem zmęczona

A tyl­ko rusz Małą
to pójdę

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 stycznia 2015, 01:30

Lacrima.

Deszcz
a w deszczu
je­dyna spływa łza...

W lus­trach światów mnogich
w których wzrok zatapia
nienawiść
pożądanie
wścibskość
nie uj­rzy się prawdy
lecz śle­pych odbicia

A łza
uchro­ni przed złem
prze­niesie daleko
i głęboko
gdzie być może
nas sa­mych jeszcze nie było
i gdzie nikt nie dotrze
bo nie ma dru­giej ta­kiej samej

W lus­trze te­go świata
po pier­wotnej stronie
nie śpi się
nie dzisiaj
dopóki łza nie spłynie. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 stycznia 2015, 02:22

Tak Kocham.

Jeśli Bóg istnieje
to Go kocham

To nic, że fałszywie
przecież
na po­dobieństwo jego
wi­dać tak lubi

Jeśli Bóg istnieje
to kocham!

Po cóż na­rażać się
na boską nienawiść
największą

Jeśli Bóg istnieje
dam mu w mordę
na podobieństwo 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 14 stycznia 2015, 01:00

Up­ra­wianie szcze­rości jest niewiary­god­nie trud­ne. Cza­sem na­wet trud­niej­sze, niż jej słuchanie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 stycznia 2015, 19:11

Kiedyś.

W świecie nieśmiertelnych
Nie ma pojęć kłamstwa
Czy zguby
Nie ma tam gorszych
A na­wet mniej równych

W świecie nieśmiertelnych
Nie jest się bar­dziej kochanym
Jest tyl­ko najmocniej
Najszczerzej

W świecie nieśmiertelnych
Piękno nie przemija
Nie istnieje
I jest wszystkim

W świecie nieśmiertelnych
Jest się
I się nie jest

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 stycznia 2015, 01:30

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.