scorpion, erotyki

5 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest scor­pion.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

erotyk • 22 stycznia 2014, 17:30

Te 20 Km Stąd.

Wy­ciągam do ciebie dłoń
w noc
straszliwą noc
i czuję jej głodu syk

Chciałabym tak
abyś był
abyś mi w mym sercu
tlił...

A na licu
żebyś uj­rzeć mógł
pąki róż
te przez ciebie
i dla ciebie...

Gdy­by nie te 20 km... 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 3 grudnia 2013, 07:10

Miłość- Wieczna.

Zap­rawdę cuchniesz okrutnie
gdy­by nie ma miłość do Ciebie
to ze smro­du zdechłbym

Tak, tak... Pat­rzysz z góry
z ob­rzydze­niem, z żalem
a ja na Ciebie także z góry

Truchło przeg­niłe, a jed­nak chętkę mam
tu kość wys­ta­je, tam [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 21 lutego 2013, 00:26

Dziadki- Miłość.

Leże w łóżku
trze­cia w nocy
a może już
nad ranem...

Obok Ty
Kochana
piękna
sta­ra Zrzęda

- zdechłaś.

I co ja te­raz pocznę?

Lat sześćdziesiąt sześć
ty­le ra­zem wymęczylim
tyl­ko jed­nej szóstki
do kompletu

Ja, zrozpaczony
że kro­wo wredna
odeszłaś w nieznane
ta­kaś już do końca

Roz­neg­liżuję Cię
co by [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 15 stycznia 2013, 00:52

Kochana Ma.

Pat­rzę w górę
pat­rzę w dół
tam Twe ciało
wyżej sznur

Brud­ne, cuchnące
w po­zyc­ji... jakże kuszące
w ser­cu sztylet
kil­ka­naście dni tru­pie, leżące

Nachy­lam się-rozwarte
-nogi
zachęcające
-ciem­nowłose rozłogi

Łono jak­by lek­ko zgnite
schy­lam się i liżę
pięknie włosiem okryte
kochasz me oblicze

Wchodzę
zno­wu raj
jeszcze mok­ro i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2013, 01:05

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.