scorpion, felietony

1 tekst (fe­lieto­ny) – auto­rem jest scor­pion.

Mały Bóg.

Jeżdżąc ko­muni­kacją miej­ską, zauważyłem zadzi­wiającą rzecz. W cza­sach pogłębiające­go się ateiz­mu, na­gon­ki na kościół, pogłębia się wiara. Paradoks?
Ludzi­ki, niczym ma­rionet­ki ścis­kają w dłoniach, wręcz przy­tulają z oba­wy na stratę, małe ustrojstwa. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 12 fiszek • 27 stycznia 2014, 09:30

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 września 2018, 20:29scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2018, 23:27scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2018, 20:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2018, 17:18scorpion sko­men­to­wał tek­st Dorosłość - kiedy krojąc [...]

17 września 2018, 21:32scorpion sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 15:11yestem sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 13:18onejka sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 06:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 05:58szpiek sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

16 września 2018, 23:59gabaldon sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.