scorpion, myśli

201 tekstów (myśli) – auto­rem jest scor­pion.

Uważaj, po kil­ku wie­czo­rach z te­lewizją może oka­zać się, że tyl­ko dob­ra­noc­ki mają ja­kiś morał. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 sierpnia 2018, 09:27

Jes­tem w wil­czej skórze, więc spo­koj­nie mogę być owcą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 lutego 2017, 01:24

Czy słowa mają swój ter­min ważności?

Z lis­tu od Spettro. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 czerwca 2016, 22:00

War­to posłuchać tych kil­ku kro­pel żalu, które wca­le nie chcą, aby o nich usłyszano. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 stycznia 2016, 01:00

Szko­da jest zaw­ra­cać w połowie dro­gi, tak jak szko­da niewłaściwą drogę wy­bierać, lecz naj­gorzej dot­rzeć do ta­kiej dro­gi kresu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 grudnia 2015, 23:30

Jeśli masz ku­pić dziec­ku chińską za­bawkę, to le­piej zde­cyduj się na owo­ce. Nie zep­sują się tak prędko. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 października 2015, 20:00

Kocham sa­mot­ność, ale nie gdy Ty jes­teś obok. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 października 2015, 08:05

Nie to, że mi się nie chce, ja po pros­tu nie chcę. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 października 2015, 22:30

Czy to zwykły zbieg oko­liczności, że na murzy­nie pot wygląda najlepiej? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 października 2015, 00:00

Na niektórych trze­ba na­cisnąć, aby coś z nich wydusić. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 sierpnia 2015, 21:07

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.