scorpion, opowiadania

12 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest scor­pion.

Esche.

Sie­dzieliśmy w par­ku po dziw­nie spędzo­nym wie­czorze i no­cy. Zapłaci­liśmy za wstęp do klu­bu, w którym by­liśmy pięć mi­nut. Prze­gada­liśmy godzi­ny siedząc na chod­ni­ku, a później uk­radliśmy ob­raz zna­jome­mu, które­go do­piero co [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 19 lipca 2015, 23:30

Wizyta.

Nie wiem. Zeszłej no­cy zno­wu dokądś poszła. Był mróz i śnieżyca, a ona wsta­wiona wsiadła w auto. Chciała zab­rać Małą... Ro­zumiesz? W ogóle nie zwra­cała na mnie uwa­gi, więc mu­siałem ją uderzyć, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 23 stycznia 2015, 00:30

Crimi.

Sie­dzieli nadzy, a w małym po­koju czuć było za­pach sek­su i pa­pierosów. On w łóżku, ona na łóżku- po­palając i spoglądając ochoczo. Odłożył świeżo wyczyszczo­ny re­wol­wer na ko­modę i zaczął liczyć zdo­byczny łup.


- A może dziś ja­kiegoś gru­basa?- szepnęła namiętnie.
- Gru­bas już był...
- Mrrr... Parę młodą!
- Parę młodą...
- A może mnie?!
- Wyj­dzie pa­ni za mnie, madame? 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 28 października 2013, 04:33

09.08.0000r.

Wi­no, świe­czka... I ja. 

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 10 sierpnia 2013, 10:30

Marzenia.

Sta­li na po­moście mok­rzy od deszczu. Przy­tule­ni. Tonęli w ja­kiejś niez­na­nej nos­talgii, która prze­cież do­piero miała na­dejść. Noc. Straszna noc. Gdzieś w od­da­li błys­ka­wice prze­cinały ich spoj­rze­nia, a gro­my przeszy­wały ich miłosne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 31 maja 2013, 02:05

Życie I Inne Głupoty.

Sie­dział w swoim wiel­kim, drew­nianym fo­telu- sta­ry, poz­dziera­ny, piękny. Mat­ka do dziś mu wy­pomi­na, że od­ku­pił go od zna­jome­go. Na le­wym pod­parciu fo­tela stała lam­pa smrodząca naftą. Na pra­wym pod­parciu stała szklana [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 4 maja 2013, 04:00

Poczęcie.

Szła tak leśną ścieżką w poświacie sreb­ra księżyco­wego. Ub­ra­na w na­gość i fa­lujące na jej ciele, niczym łódka we mgle, sza­tyno­we włosy.
Przy­siadła na łące nieopo­dal la­su i roz­warła swe długie, zgrab­ne no­gi łonem brązo­wym przyozdobione.
Cze­kała do półno­cy. Wtem przyszedł. Sza­fir z sza­rością zmie­sza­ny, sierścią pok­ry­ty. Bru­tal­ny, ona w tej bru­tal­ności namiętna. 

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 29 kwietnia 2013, 15:32

Zwykły Dzień.

Wszedł do do­mu. Po chwi­li był już w kuchni, przy żonie. Wi­tając, objął ją przy­tulając się do pleców i la­su włosów. Chwy­cił ukochaną de­likat­nie i sub­telnie za biust. Po­całował w roz­pro­mieniony po­liczek, który tyl­ko na to czekał...

Odtwórz  

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 23 kwietnia 2013, 06:46

Niemy Pojedynek I Uczta Kruka.

Odtwórz

Har­czak stanął na wy­sokości za­dania. W dłoni trzy­mał wiel­ki jak on sam, dwuręczny topór. Przy pa­sie no­sił to­porek wo­jen­ny, a na ple­cach okrągłą tar­czę do kom­ple­tu. Kras­no­lud swo­je nieza­dowo­lenie da­wał odczuć [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 16 kwietnia 2013, 02:35

Las Duchów.

Szliśmy tak... Tą mroźną ścieżką. Z ra­na, wśród ro­sy, wszys­tko wy­daje się mroźno piękne. Maj, do wscho­du jeszcze trochę, tyl­ko niebo błękit­nie wyb­lakłe. Nag­le, za ple­cami naszej miłości, coś zasze­leściło. Wzdrygnęliśmy się.

- Bez obaw. To tyl­ko Duch Dob­ry Samotny. 

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 12 kwietnia 2013, 18:42

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.