scorpion, strona 3

666 tekstów – auto­rem jest scor­pion.

Północ-Południe.

Obudziłem się na chwilę
z natłoku rutyny
jeszcze dwunasta
czy już...
dwudzies­ta czwarta?

Co będzie za minutę
słońce o północy
czy księżyc w południe?

I czy warto?

War­to budzić się na sam koniec?
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 maja 2016, 01:00

Praw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowych.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 2 maja 2016, 22:00

Na Chwilę.

Obróciłem się
na chwilkę
z lek­ko przym­knięty­mi oczami
co by nie tra­fiło mnie
zanadto

I na chwilkę
za­pom­niałem się
aż tchu brakło
i oczy zapomniały
i o mało ser­ce też...

Prze­cież obróciłem się
tyl­ko na chwilkę
i na chwilkę tylko
zapomniałem
na co więc tak patrzę? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 kwietnia 2016, 20:35

Samobój.

Umarłem ze dwa
może trzy razy
ani ra­zu się nie odrodziłem
jest mnie więc półtora
a po­win­no być po trzystakroć

umarłem ze dwa
trzy razy
a tyl­ko raz się narodziłem
ile jest mnie
jed­na trzecia?

umarłem ze dwa
trzy... umieram
chy­ba dalej
sku­piając się na liczbach
których nie ma


Chciałbym na­pisać: "KONIEC"... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 kwietnia 2016, 00:00

Prag­nienie głębi- dziw­na przy­padłość ludzi na dnie.

in­spi­rowa­ne Wiedźmą 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 14 kwietnia 2016, 01:00

Miód Dla Oczu.

Słowa
których brak
- ni­mi mógłbym Cię spisać
wymówić
i na­wet jeśli kiedykolwiek
gdziekolwiek
ta­kie słowa znajdę
po cóż zakłócać
spoj­rze­nie ciszy... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 kwietnia 2016, 01:00

Pycha, Pustka, Dusza.

Głucho sie­dzi ro­zum, gdy go trzeba
lecz niegłusi my, krytyką
ile kar ma spaść nam z nieba
aby wzgar­dzić pyszną pychą

Ileż lat to, dum­ni tacy
ten i ten, i ten paluchem
żeśmy tak ich wytykali
puści w pus­tce pus­tym duchem

Zważ wraz, bra­cie, ile własnej
i czy unieść zdołasz duszę
jeśli tak, to żeś biedny
ja się w lek­kiej duszy duszę 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 lutego 2016, 03:30

War­to posłuchać tych kil­ku kro­pel żalu, które wca­le nie chcą, aby o nich usłyszano. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 stycznia 2016, 01:00

Wrota Nicości.

Cichcem skra­dam się
jak nie do siebie
a prze­cież jes­tem tu
na dnie włas­ne­go bytu

Z olśnieniem pat­rzę w lustro
- to ja? Czy może Duch Święty
ob­ja­wia się we mnie...

Duch
w które­go istnienie
tak upar­cie sta­ram się nie wierzyć
ale czy można nie wierzyć
gdy strach z trzaskiem
roz­wiera wro­ta nicości?

Kimże jes­tem, pytam
może tyl­ko kamykiem
którym ktoś rzuca
na­wet nie głazem...

...może więc zbić lustro? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 stycznia 2016, 22:00

Z Grzbietu Konia.

Dwaj Królowie
Spot­ka­li się na niebie
Je­den oczy jak ze snu
Pat­rzą się na siebie

Dru­gi tra­ci iskrę
Choć to ol­brzym wielki
Dziś tak nierozważnie
Pat­rzą, zwyk­le obojętni

Prze­ciw so­bie armie
Chmu­ry kłębią srodzy
Gwiaz­dy choć maluczkie
Mi­liono­we mrozy

Ach, ta zawierucha
Śniegu oczyszczenie
La­sy schron swój mają
Duszy namaszczenie

Jed­na gwiaz­da spada
Chmu­ra się obija
Tnie czer­wienią grozy
Jeszcze noc zagina

Mrok za­lewa jaskrę
Co w bun­cie jak my woła
niech i ją Noc Matka
w ra­mionach uchowa 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 stycznia 2016, 01:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 czerwca 2018, 12:57scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

11 czerwca 2018, 12:49scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 czerwca 2018, 12:48scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 maja 2018, 16:12szpiek sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

16 maja 2018, 01:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

16 maja 2018, 01:12scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

13 maja 2018, 14:40Naja sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:11scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:10scorpion sko­men­to­wał tek­st Krok.