scorpion, strona 4

666 tekstów – auto­rem jest scor­pion.

Szko­da jest zaw­ra­cać w połowie dro­gi, tak jak szko­da niewłaściwą drogę wy­bierać, lecz naj­gorzej dot­rzeć do ta­kiej dro­gi kresu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 grudnia 2015, 23:30

Szum Samotności.

Chwy­tam się kołdry
jak tonący
i milczę
bi­cie serca
w szu­mie samotności...
cisza, głośniej­sza niż łzy

Na szczęście
jeszcze ktoś usłyszy... 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 11 listopada 2015, 22:00

Jeśli masz ku­pić dziec­ku chińską za­bawkę, to le­piej zde­cyduj się na owo­ce. Nie zep­sują się tak prędko. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 października 2015, 20:00

Wieczny.

Dzierżaw­com me­go serca
mówię "nie!"
bezterminowy
chcę być
bezwarunkowy
chcę być
up­ra­wiaj­my się

Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 października 2015, 08:35

Kocham sa­mot­ność, ale nie gdy Ty jes­teś obok. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 października 2015, 08:05

Nie to, że mi się nie chce, ja po pros­tu nie chcę. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 października 2015, 22:30

Niesen.

Nocą
gdy parzy bliskość
której nie ma
umieram nieśmiertelnie
a or­le smutki
roz­ry­wają mnie
na ska­le samotności

Za ja­kie grzechy,
ja­ki ogień?

Zadość
ule­pię Cię jeszcze
załza­wiony­mi dłońmi
gliną ze snu
sta­ran­nie wyrzeźbię Twój kształt
śpij... 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 11 października 2015, 00:00

Miłość to często wal­ka z sa­mym sobą. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 6 października 2015, 08:30

Czy to zwykły zbieg oko­liczności, że na murzy­nie pot wygląda najlepiej? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 października 2015, 00:00

Silę Się.

Piszę z ra­na list
do swo­jej woli
o sile
i że mi się nie chce
a czas płynie
nie za­bija ran
których nie ma
tyl­ko pochłania
przy­sięgam wam
nie daj­cie cza­su czasowi
na cios wie­czności niespełnionej
szko­da byłoby 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 25 września 2015, 08:30

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 czerwca 2018, 12:57scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

11 czerwca 2018, 12:49scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 czerwca 2018, 12:48scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 maja 2018, 16:12szpiek sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

16 maja 2018, 01:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

16 maja 2018, 01:12scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

13 maja 2018, 14:40Naja sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:11scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:10scorpion sko­men­to­wał tek­st Krok.