scorpion, teksty ulubionych autorów

678 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. 

cytat

[...] kto szu­ka, ten naj­częściej coś znaj­du­je, nies­te­ty cza­sem zgoła nie to, cze­go mu potrzeba. 

cytat

Re­kom­pensa­ta starze­nia się [...] po­lega na tym, że na­miętności nie tracą nic ze swej siły, ale człowiek zdo­bywa – na­reszcie! – pewną umiejętność, która nadzwyczaj­nie pop­ra­wia smak życia, umiejętność posługi­wania się włas­nym doświad­cze­niem, dokład­ne­go zba­dania go, obej­rze­nia ze wszys­tkich stron, w świetle. 

cytat

Ludzie szczęśli­wi mają za­pasy szczęścia. 

cytat

Ludzie mają w so­bie ty­le dob­ro­ci, ty­le wiary, ty­le miłosier­dzia, ile im pot­rze­ba, żeby po­większyć roz­kosz chwili. 

cytat

Każdy, kto się żeni, wyrze­ka się czegoś. 

cytat

Każdy uczci­wy człowiek po­wie to sa­mo: po pięćdziesiątce niepot­rzeb­ni są już ludzie; nie ma się już ocho­ty mówić ko­bietom, że są ład­ne. Wszys­cy ludzie po pięćdziesiątce – jeżeli są szczerzy – po­wiedzą to samo. 

cytat

[...] pod­czas gdy sława og­ra­nicza oraz sta­wia przeszko­dy, za­pom­nienie spo­wija człowieka jak mgła. Za­pom­nienie jest mroczne, szczod­re i swo­bod­ne, za­pom­nienie poz­wa­la umysłowi bez przeszkód podążać swą drogą. 

cytat

Na­tura i pi­sanie zdają się żywić do siebie wrodzo­ne an­se; poz­nać je ze sobą, a roz­szar­pią się na strzępy. 

cytat

Tyl­ko człowiek po­siada dar mo­wy. Człowiek stał się niezbędny. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Virginia Woolf