scorpion, teksty z czerwca 2010 roku

15 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Dla ludzi życie było ta­kie ok­ropne, że ubzdu­rali so­bie, że śmierć to zba­wienie. Nie dzi­wie im się. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 czerwca 2010, 01:39

Jes­tem brzyd­ki, głupi... Jes­tem nieudacznik i siero­ta. Jes­tem pecho­wiec, idiota... Tyl­ko dla­tego, że mnie nie chcesz. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 czerwca 2010, 17:34

Prze­mok­nięty niena­wiścią, zaz­drością i sa­mot­nością- cze­kam kiedy so­bie o mnie przypomnisz. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 25 czerwca 2010, 01:29

Niep­rzes­pa­ne no­ce ka­torgą myśli. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 czerwca 2010, 00:16

Dlacze­go ludzie naj­częściej chcą być jak ptak? Dlacze­go nie jak kret? Za­kopać się pod ziemią i mieć wszys­tko w dupie! 

myśl
zebrała 70 fiszek • 20 czerwca 2010, 12:33

Miłość jest jak fo­tosyn­te­za- dos­ta­jemy "dwut­le­nek węgla", po którym czu­jemy się dziw­nie, zos­ta­jemy zas­po­koje­ni, a na ko­niec pro­cesu od­da­jemy szczęście, którym od­dychają inni. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 17 czerwca 2010, 20:07

Cza­sem, gdy pa­da deszcz, mam ochotę wyjść na zewnątrz i zmoknąć, ale to prze­cież nienor­malne i głupie. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 16 czerwca 2010, 16:40

A byłem pe­wien, że to fa­ceci myślą tyl­ko o jednym... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 14 czerwca 2010, 16:06

Wszys­tko co ob­ce, nie jest mi ludzkie.

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 czerwca 2010, 17:14

Nie ma to jak wypłakać się w ra­miona ko­muś, ko­mu się ufa. Cu­dow­ne uczucie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 czerwca 2010, 16:56

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.