scorpion, teksty z grudnia 2014 roku

19 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Życzę wam spełnienia wszys­tkich moich marzeń. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 grudnia 2014, 15:43

Niespokojna Noc.

Chciałbym zasnąć
otu­lony w Twoich myślach

Cze­mu nie w ramionach?

Wierzę, że w myślach
nie byłoby już nic złego
i mógłbym spać spokojnie

Czy to zaufanie...?

Chy­ba nie... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 grudnia 2014, 03:00

Ucze­nie się wier­sza na pa­mięć nie spra­wi, że go zro­zumiesz. Po­dob­nie jest z życiem. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 26 grudnia 2014, 00:12

Jed­no zwy­cięstwo może oz­naczać wszys­tko. Po­konaj prze­ciw­ni­ka kil­ka ra­zy z rzędu, aby móc po­wie­dzieć, że jes­teś lepszy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 grudnia 2014, 02:33

Moja Wolność.

Nie wiem jak to jest
nie marzyć
nie chcę nawet
wiedzieć
bo choć żad­ne marzenie
miałoby się nie spełnić
chcę mieć chociaż
nadzieję
bym i o niej
nie mu­siał marzyć

Tym jest mo­ja wolność

Odtwórz

Dla LiaMort 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 grudnia 2014, 01:00

Seks jest bar­dzo przy­jem­ny. Ale nie aż tak, żeby ro­bić to z kim popadnie. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 19 grudnia 2014, 21:46

Kryjąc Siebie.

Jak oczy szkliste
i ja tak cza­sem wyglądam
stojąc w deszczu
naj­lep­szy kamuflaż

Kiedyś może
skrzyżują się nam łzy
będziemy wspólną kroplą
nie kryjąc nic

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 grudnia 2014, 03:03

Róża Życia.

Znikam
to tu, to tam
błądzę wśród zabójczych myśli
i umieram

Nie w bólu
nie w cierpieniu
lecz w uczuciu

Zas­ta­nawiam się
czy z ubytku
czy z nadmiaru
a na­wet nie zakwitłem

I tak mało wiem
i tak mało widziałem

Prze­cież ciągle wierzę
że róża na­wet na
ska­le zacienionej
wznieść się może

Czy nie tym jest życie...? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 grudnia 2014, 02:00

Chcesz, żeby dob­rze Ci przeczyści­li ko­min? Jedź do Słupska.

Ta­towe... ;] 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2014, 00:46

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.