scorpion, teksty z kwietnia 2011 roku

2 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Co­raz bliżej nam do nieskończoności. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 kwietnia 2011, 14:59

Życie jest piękne! Szko­da tyl­ko, że tak rzadko... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 kwietnia 2011, 14:10

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 07:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na Dob­ra­noc.  

dzisiaj, 05:32scorpion sko­men­to­wał tek­st Na Dob­ra­noc.  

dzisiaj, 01:35Moon G sko­men­to­wał tek­st Na Dob­ra­noc.  

wczoraj, 20:43scorpion sko­men­to­wał tek­st Na Dob­ra­noc.  

wczoraj, 20:39scorpion sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

wczoraj, 18:43szpiek sko­men­to­wał tek­st Na Dob­ra­noc.  

wczoraj, 15:23scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 15:17scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 15:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 15:11scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2