scorpion, teksty z lipca 2010 roku

8 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Gówno zaw­sze będzie. Trze­ba nau­czyć się je omijać. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 lipca 2010, 23:31

Dla niektórych nie jest ważna treść, lecz to, ile błędów w niej zawartych. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 lipca 2010, 19:31

Ob­da­rowa­no go oczy­ma, a nie widzi. Da­no mu słuch, a nie słyszy. Da­no mu ser­ce, a nie czuje. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 20 lipca 2010, 19:25

Niebo po­win­no or­ga­nizo­wać dar­mo­we wy­cie­czki do piekła. Może wte­dy ludzie żyli­by godnie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 17 lipca 2010, 23:59

Być wol­nym, a czuć się wol­nym, to wiel­ka różnica. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 9 lipca 2010, 22:58

Pra­ca gorzkim le­kar­stwem na nudę. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 6 lipca 2010, 17:47

Marze­nia się nie spełniają. Trze­ba je realizować. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 lipca 2010, 00:32

Cho­ler­nie trud­no żyć ze świado­mością, że niektórzy tak pot­ra­fią zmar­no­wać miłość... Moją miłość. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 2 lipca 2010, 11:26

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 kwietnia 2019, 15:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 kwietnia 2019, 13:45scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 kwietnia 2019, 09:52scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:49scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

30 marca 2019, 00:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 marca 2019, 10:56scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolory zni­kają i pus­tka [...]