scorpion, teksty z lipca 2015 roku

8 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Pod Drzewem.

Pod drzewem
wszys­tko jest inne
- zielone
myśl i głowa
mniej w deszczu
tonie

Pod drzewem
pra­wie jak w domu
- pod mostem
lecz tutaj
tu­taj czuję się jakoś
gościem...

Pod drzewem
ludzie so­bie są
bliżsi
nie wiem dlaczego
być może
że cichsi 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 27 lipca 2015, 22:22

Kwiat.

Jak doj­rzała róża
ob­ja­wiasz się
i nieliczni pot­ra­fią cię dotknąć
tak aby się nie ukłuć
reszta tyl­ko płacze z żalu
nie rozumie

Dla wielu
tak szyb­ko wyrastasz
usychasz w mgnieniu oka
nie zdążą na­wet ujrzeć
twe­go piękna

A wielu
nie wie na­wet kim jesteś
choć dla nich
doj­rzałaś wieki temu
nie widzą też
że daw­no zwiędłaś
w ich sercach

Szepnij
za­nim wbi­jesz się
w mój palec
chcę widzieć jak rozkwitasz
czar­na różo
szepnij
bo naj­bar­dziej boli
gdy um­kną two­je kwiaty 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 25 lipca 2015, 02:30

Ar­tysta to człowiek, który ma in­ne spoj­rze­nie na świat i pot­ra­fi to po­kazać ludziom. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 23 lipca 2015, 23:00

Na Zdrowie.

Pocznij mnie Boże
nieżywego
chcę z czys­tym sumieniem
splunąć To­bie w twarz

Po­kalaj mnie
i zniszcz
bo nud­no bez Ciebie 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 lipca 2015, 23:00

Esche.

Sie­dzieliśmy w par­ku po dziw­nie spędzo­nym wie­czorze i no­cy. Zapłaci­liśmy za wstęp do klu­bu, w którym by­liśmy pięć mi­nut. Prze­gada­liśmy godzi­ny siedząc na chod­ni­ku, a później uk­radliśmy ob­raz zna­jome­mu, które­go do­piero co [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 19 lipca 2015, 23:30

Ryba.

Kiedyś
na dnie
tych wszys­tkich łez
obudź się żywa

Oczy pod wodą
szczypią
i nie wszystko
widać

Łzy to nie zło
cza­sem tylko
smu­tek i gniew
naucz się pływać 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 lipca 2015, 00:00

Piosenka Autorska

Odtwórz

Na Wiatr.

Wyszedłem wiosną na wiatr
nie wie­działem dokąd mnie porwie
więc rzu­ciłem się, rzu­ciłem w dal
i nie było mnie całe miesiące

Rodzi­na zmar­twiła się
ukocha­na za­pom­niała- jest dobrze
a ja jes­tem so­bie sam
i byłem całe miesiące

Wiem, wiem,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 lipca 2015, 19:00

Daw­ni ludzie przed wieka­mi od­kry­li, jak żyć, a my dzi­siaj po­gubi­liśmy się, bo kil­ku zna­lazło łat­wiej­sze sposoby. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 lipca 2015, 08:30

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.