scorpion, teksty z listopada 2012 roku

9 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Tak, niektórzy pot­ra­fią tak po pros­tu opuścić miłość. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 listopada 2012, 20:19

Za ko­muny wie­dzieliśmy ty­le co nic. Te­raz, pod­czas de­mok­racji, myśli­my, że wiemy wszystko. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 29 listopada 2012, 13:51

Py­tasz ja­kiej mu­zyki słucham, a ja Ci od­po­wiem, że mu­siałbyś poświęcić la­ta, żeby się dowiedzieć. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2012, 23:04

Wstać i iść. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze, aż do końca- Śmier­ci lub Sukcesu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 listopada 2012, 18:29

Prze­syłanie wiado­mości do siebie nie jest dostępne.
Spróbuj po­roz­ma­wiać ze sobą na żywo. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 26 listopada 2012, 22:39

Nadzieja to przedziw­na rzecz. Jes­teś na przeg­ra­nej po­zyc­ji, ale masz ją i wal­czysz. Przeg­rałeś, ale ciągle myślisz, że możesz coś jeszcze zro­bić. Po­tem już dob­rze wiesz, że nie ma nic co może pomóc, że nie ma od­wro­tu i jest po fak­cie, a ty głupi masz nadzieję, że cof­nie się czas i będziesz mógł wszys­tko naprawić. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 listopada 2012, 15:01

Up­rzej­mości... Dzi­siaj al­bo z przy­musu al­bo dziełem wariata. 

aforyzm dnia z 5 kwietnia 2013 roku
zebrał 28 fiszek • 23 listopada 2012, 21:38

Kiedyś, aby być in­nym, trze­ba było się wyróżniać. Dzi­siaj w tym ce­lu wys­tar­czy być normalnym. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 21 listopada 2012, 21:29

A i Bóg sra. Jeśli nie gównem, to ludzką naiwnością. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2012, 17:05

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.