scorpion, teksty z maja 2010 roku

18 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Człowiek jest dziw­ny. Chce cze­goś, wa­ha się, a później żałuje... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 31 maja 2010, 23:03

Cza­sem dob­rze jest się spóźnić. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 maja 2010, 10:36

Człowieki za często oce­niają innych. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 19 maja 2010, 20:24

Człowiek wy­korzys­tu­je je­dynie 6% swo­jego mózgu, ge­niu­sze do 11%... Co by było, gdy­by któryś z nas mógł wy­korzys­tać 60%? Kom­plet­na zagłada! 

myśl
zebrała 35 fiszek • 18 maja 2010, 18:49

Sko­ro nadzieja matką głupich, to czym jest wiara? Ojcem? 

myśl
zebrała 59 fiszek • 16 maja 2010, 12:21

Szko­da, że miłość nie działa cza­sem auto­matycznie w dwie strony... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 15 maja 2010, 11:17

Ko­biety są jak wiatr. De­likat­ne, ale cza­sem nieco porywcze. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 maja 2010, 15:26

Dob­re wspom­nienia są po to, aby w złych i smut­nych chwi­lach pop­ra­wiały nam hu­mor. Złe wspom­nienia po to są, abyśmy nie po­pełniali dru­gi raz tych sa­mych błędów. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 12 maja 2010, 20:13

Doświad­cze­ni, do­rośli ludzie myślą, że wiedzą wszys­tko o miłości, a gdy­by ktoś ich spy­tał kiedy owa się zaczy­na, zro­bili­by tyl­ko wiel­kie oczy... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 maja 2010, 22:10

Życie jest jak des­ka. Pros­te, lecz pełne drzazg. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 maja 2010, 15:27

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.