scorpion, teksty z maja 2014 roku

12 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Winny Kielich.

Jak w kielichu sta­rym wino
tak i ja w naczy­niu pływam
od­bi­jam się
od ścian rzeczywistości
by wra­cać w głąb fal
włas­ne­go świata

Wywróć kielich
strzaskaj
o dno snu
a wino
już daw­no zwietrzałe
rozpływać się będzie
między granicami
no­wych, cier­pkich światów

Po co pić. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 maja 2014, 00:43

Drzwi Bez Zamka.

Chciałbym ja
klucz To­bie dać
szko­da, że
do drzwi bez zamka

Zerdzewiałby
w ko­modzie wspomnień
zapomnianych

Czy rzu­cisz kamień
by drzwi obalić?
czy rzucisz
języ­kiem ogni
by je spalić?

A czymże
tło
bez drzwi nawet
czymże
tło
z drzwiami bez zamka
i kluczem...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 maja 2014, 00:40

Wśród Aniołów Samotnie.

Dziś
to chy­ba umrę
i tam, na Górze
opo­wiem aniołom
że na nic ich starania

Opo­wiem im
że przecież
sam pójdę

A sko­ro już nie umieram
każde­go dnia
co tydzień tylko
co miesiąc
to jutro
może za rok umrę?

Scho­waj­cie bicze swe
i krzyże
i liny
scho­waj­cie miłości utracone
i te niedoszłe

Ja sam prze­cież pójdę
bez was
i bez nikogo

Więc schowajcie
bicze
krzyże
liny
sam umrę 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 maja 2014, 04:14

Każdy ma marze­nia, tyl­ko z cza­sem o nich za­pomi­na... Skry­wają się, aby wys­koczyć i wys­traszyć, gdy już na nie za późno. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 22 maja 2014, 13:34

Ognisko Uczuć.

Ojciec
jak płomień
po­winien być

Oświet­lać drogę
po­parzyć trochę

co­by do łba
cza­sem nie przyszło
w ogień wskakiwać

Ojciec
jak du­ma wzniecona
po­winien być

rozpalać
zmrożone dłonie
i serca 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 maja 2014, 01:00

I Kropka.

I pi­sać nie ma o czym
bo o wszys­tkim już było
o miłości
wszys­cy piszą
o samotności
sam już słów wylałem
słów ogrom
o śmierci...
że ni­by chciałbym?
pew­nie nie...
ale na­pisać mógłbym
też już było

I pi­sać nie ma o kim
bo wszys­cy dziś na piedestałach
ci co mają tam stać
o głowę wyżsi
i ci co nie powinni
a prze­cież stoją
choć o głowę niżsi

A o ludziach to przecież...
myśli się...
wspomina...
pisze, to już tyl­ko na grobie
więc mógłbym napisać...

Na­piszę o sobie

Kropka. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 maja 2014, 01:00

Miłości Gość.

Boję się
ot­warcia drzwi
ich trzaśnięcia
zamknięcia
na klucz
i klucza wyrzucenia

Boję się zam­knięcia drzwi
bo gdy wyłamy­wać je przyjdzie
- dom ot­warty by­le komu
lub zamknięty
już dla wszystkich 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 9 maja 2014, 00:00

Popiół Na Wietrze.

Spojrzyj
w ogień iskier
sza­leńczy ta­niec gwiazd

Za­pal pier­wsze og­nisko swe
płoń
jak is­kry gnaj
by z czasem
gasnąć
i gasnąć
aż zos­ta­nie już tyl­ko żar
i nic
i nic
i wiatr 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 8 maja 2014, 23:00

Sra każdy. Nie każdy sprząta. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 6 maja 2014, 17:20

Jutrzenka Myśli.

A gdy jut­rzen­ka moich myśli nastanie
mi to powietrzem
no­cy z dniem spotkanie
na­piszę krwią list do Ciebie
próżne to ser­ca wołanie
roz­trzas­ka się na skale
choć jest prze­cież nie­szkla­ne
bo­li to że nie zostanie
pocho­wane na wios­ny polanie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 4 maja 2014, 10:23

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.