scorpion, teksty z marca 2015 roku

7 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Płacz, dziw­ny wy­nala­zek Boga. 

aforyzm dnia z 29 marca 2015 roku
zebrał 16 fiszek • 28 marca 2015, 01:00

Mu­zyka da­je nam taką moc, dzięki której pot­ra­fimy słuchać głosu serca. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 25 marca 2015, 23:55

W przy­pad­ku mądrej brzy­doty wys­tar­czy zam­knąć oczy, jed­nak w to­warzys­twie głupiej piękności nie jest to już ta­kie proste... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 marca 2015, 01:11

Piękność w to­warzys­twie głupo­ty jest naj­częściej odrażająca. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 23 marca 2015, 01:11

Na Oścież.

Ot­worzyłem wte­dy oczy
lecz on swoich nie otworzył
ot­worzyłem usta
chciałem po­wie­dzieć, że...

Nieważne, prze­cież nie odpowie.

Zacznij­cie mnie słuchać!
Ja...! Szu­kam zrozumienia
odpowiedzi
szu­kam pytań!
czy to znaczy, że jes­tem dziwny?!

A kim wy jesteście?

Powykrzywiane
po­mar­szczo­ne mordy
ty się wy­silasz na zrozumienie
ty śmiech [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 marca 2015, 17:00

A Teraz Idź.

W tych bezkształtnych
zam­glo­nych źdźbłach
ok­ry­tych łza­mi świata
cno­ta się skrywa

Za­mocz swo­je stopy
klęknij przed Panią
niech ob­my­je zaspane
nies­każone bru­dem dłonie

I dłońmi od łez mokrymi
umyj oczy, umyj usta
abyś widzieć mogła
abyś głosić mogła

...to co piękne...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 16 marca 2015, 16:15

Dwie Siostry.

Nie wiem kiedy Two­je oczy
stały się obce
a wzrok
ten wzrok...
przes­tał grzać

Nienawiść?
niena­wiść jest sios­trą miłości
te wiel­kie oczy
tak sa­mo ogrzewają
lecz Twoje
tak zim­ne z obojętności
kiedy stały się obce?

Że na­wet dwie siostry
stoją zakłopotane 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 2 marca 2015, 01:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 kwietnia 2019, 15:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 kwietnia 2019, 13:45scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 kwietnia 2019, 09:52scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:49scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

30 marca 2019, 00:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 marca 2019, 10:56scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolory zni­kają i pus­tka [...]