scorpion, teksty z sierpnia 2013 roku

19 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Miłość do rodzi­ny, to naj­czys­tszy rodzaj miłości. Chciałbym być kocha­ny przez ko­bietę tak, jak kocha się bra­ta czy mamę. Tak o, po pros­tu, bez po­wodu do kocha­nia. Chciałbym tak kochać... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 sierpnia 2013, 05:03

Kochając za coś, mu­sisz także za coś nie kochać. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 30 sierpnia 2013, 20:04

Spotkanie Po Latach.

Za­dałem py­tanie cieniowi samotnemu
Kim jesteś?
Ten po­myślał chwilę
Włosy dłońmi przeczesał
Spoj­rzał mi w oczy bezbłędnie
I odpowiedział... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 sierpnia 2013, 00:00

Zmartwychwstanie Uczuć.

Byłaś tam
I byłem ja
By­liśmy razem
Jak we śnie tyl­ko istniejący

Bez miłości
W samotności
Która nas złączyła
W uczu­cia namiętności

I języ­ki nasze na końcach swoich były
I jeszcze tak ma­lut­ko mówiły
I szep­tem szem­rały grzechy w głowach
A ser­ca nasze się dziwiły 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 sierpnia 2013, 23:59

Anielskie Wspomnienie.

Byłaś aniołem
czy może bajką tylko...
gdy ser­ce me popiołem
skle­ja się na wi­dok pilno

Twój, a oczy ob­raz piękny widzą
od­wra­cają się, bo się Ciebie wstydzą
i niczym dziec­ko śmie­chem zawstydzone
tak i ja uchy­lam oczom moim dłonie

Byłaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 sierpnia 2013, 21:41

Zabiłem.

Leżąc pod drzewem
mo­tyle wokół siebie mam
mo­tyle te...
wznoszą się
fruwają

Jest noc
piękna chłod­na noc
motyle...
one
które do mnie wysłałaś
nie la­tają już
opadają
umierają

Jed­ne­go tyl­ko złapałem
w dłonie zim­nej no­cy rozgrzane
przytuliłem
ciepłem chuchnąłem
w książkę schowałem
by już na zaw­sze Ciebie mieć. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 sierpnia 2013, 01:00

Ten Tego.

Kiedy chodzę
kiedy śpię
cały czas
ja
ten te­go Cię

(* 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 sierpnia 2013, 12:08

Może poszu­kaj życia, za­miast stać nad śmiercią? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 sierpnia 2013, 22:13

Szarość Dni Niejasnych.

Biel i czerń
czerń i biel
kto przy życiu
przy kim śmierć

W głowie myśli ma niejasne
w ser­cu chy­ba za­raz zgaśnie
co wy­bie­rze czerń czy biel
coś mu mówi życie dziel

Wziął wnet biel
wziął też czerń
żyje w pół
cza­su cienia Śmier­ci cierń

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 sierpnia 2013, 22:03

Z Podtekstem.

Łono twe
piękne...
włos­ki na wiet­rze wirują
mokro
tak mokro...
czy to deszczu kropelki
o skórę wilżące tak kłują?

Spoglądam
i tęsknię
choć mam cię tak blisko
czuję woń twą
wejść chcę
w twe co­raz ciaśniej­sze siedlisko

Lecz czy te­go właśnie pragniesz?
czy nie boisz się aby?

Poczekaj...

Przyjdę wiosną czy jesienią
a może le­piej w lecie?
wejdę w ciebie ra­zy kilka
mój prze­piękny świata kwiecie... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 sierpnia 2013, 16:13

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.