scorpion, teksty ze stycznia 2011 roku

3 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

Nie ma nic złego w tym ze słuchasz te­go co Ci się po­doba, tyl­ko w tym ja­ka mu­zyka Ci się podoba. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 stycznia 2011, 20:19

Sa­mot­ność nie jest ta­ka zła, jeśli żyje się wśród złych ludzi. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 stycznia 2011, 20:57

Jes­teśmy wiel­ki­mi stwórca­mi. Jed­ni od­kry­wają to po kil­ku­nas­tu la­tach, drudzy po kil­kudziesięciu la­tach, in­ni wca­le. Jes­teśmy wszys­tkim i możemy dosłow­nie wszystko. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 stycznia 2011, 14:45

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 września 2018, 20:29scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2018, 23:27scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2018, 20:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2018, 17:18scorpion sko­men­to­wał tek­st Dorosłość - kiedy krojąc [...]

17 września 2018, 21:32scorpion sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 15:11yestem sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 13:18onejka sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 06:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

17 września 2018, 05:58szpiek sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

16 września 2018, 23:59gabaldon sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.