scorpion, teksty ze stycznia 2016 roku

3 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest scor­pion.

War­to posłuchać tych kil­ku kro­pel żalu, które wca­le nie chcą, aby o nich usłyszano. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 stycznia 2016, 01:00

Wrota Nicości.

Cichcem skra­dam się
jak nie do siebie
a prze­cież jes­tem tu
na dnie włas­ne­go bytu

Z olśnieniem pat­rzę w lustro
- to ja? Czy może Duch Święty
ob­ja­wia się we mnie...

Duch
w które­go istnienie
tak upar­cie sta­ram się nie wierzyć
ale czy można nie wierzyć
gdy strach z trzaskiem
roz­wiera wro­ta nicości?

Kimże jes­tem, pytam
może tyl­ko kamykiem
którym ktoś rzuca
na­wet nie głazem...

...może więc zbić lustro? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 stycznia 2016, 22:00

Z Grzbietu Konia.

Dwaj Królowie
Spot­ka­li się na niebie
Je­den oczy jak ze snu
Pat­rzą się na siebie

Dru­gi tra­ci iskrę
Choć to ol­brzym wielki
Dziś tak nierozważnie
Pat­rzą, zwyk­le obojętni

Prze­ciw so­bie armie
Chmu­ry kłębią srodzy
Gwiaz­dy choć maluczkie
Mi­liono­we mrozy

Ach, ta zawierucha
Śniegu oczyszczenie
La­sy schron swój mają
Duszy namaszczenie

Jed­na gwiaz­da spada
Chmu­ra się obija
Tnie czer­wienią grozy
Jeszcze noc zagina

Mrok za­lewa jaskrę
Co w bun­cie jak my woła
niech i ją Noc Matka
w ra­mionach uchowa 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 stycznia 2016, 01:00

scorpion

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... Odtwórz "Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2018, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

8 grudnia 2018, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:42scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:41scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

7 grudnia 2018, 00:40scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

17 listopada 2018, 18:00scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

14 listopada 2018, 20:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

14 listopada 2018, 17:08scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.